תנאי השימוש בשירות - CONTAJ

הקדמה

ברוכים הבאים ל- "CONTAJ – Knowing People" – שירות מקוון המסייע לחברות ולארגונים בהליכי מיון והתאמה של מועמדים לעבודה. שירותינו ניתנים באמצעות אתר האינטרנט הפועל בכתובת www.contaj.com (ובכל כתובת נוספת לפי שיקול דעת מפעילת השירות – להלן: "האתר"). האתר והשירותים הניתנים באמצעותו ייקראו להלן יחדיו: "השירות".

השירות מנוהל ומופעל על-ידי חברת קונטאז' שירותי מידע בע"מ, ח.פ. 51-566472-0 שכתובתה ברחוב הקשת 12 קדימה צורן ("מפעילת השירות").

הרישום, הגישה והשימוש בשירות, ובכלל זה בתכנים הכלולים בו, מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש בשירות ("התנאים") ולתנאים נוספים המופיעים בשירות, לרבות מדיניות הפרטיות (יחדיו: "המסמכים המחייבים").

בין אם אתה מועמד לעבודה ובין אם אתה אחד הממליצים, אתה מתבקש לקרוא את המסמכים המחייבים בקפידה, שכן הם מגדירים את זכויותייך והתחייבויותיך ביחס לשימוש בשירות ומהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילת השירות.

תשומת לבך כי המסמכים המחייבים עשויים להשתנות אחת לתקופה ולפי הצורך ולכן אנו ממליצים להתעדכן בהם מעת לעת. אם אינך מסכים לתנאי המסמכים המחייבים, כולם או חלקם, עליך להימנע מהשימוש בשירות.

תשומת לבך מופנית לכך שהתנאים מהווים הסכם בינך ובין מפעילת השירות בלבד. מפעילת השירות אינה צד לכל התקשרות חוזית בינך ובין החברה המגייסת (כהגדרתה להלן), ככל וישנה התקשרות חוזית כאמור.

המסמכים המחייבים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. משמעות המונח "תוכן" או "תכנים" במסמכים המחייבים היא כל תוכן מילולי (Textual), חזותי (Visual), קולי (Audio), או כל שילוב שלהם או חלק מהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם.

אודות השירות בתמצית

השירות נועד לסייע למעסיקים בהליכי מיון, התאמה והערכה של מועמדים לעבודה ("המועמד"), וזאת בחברות ובארגונים שהתקשרו עם מפעילת השירות למטרה זו ("החברה המגייסת").

השירות כולל שאלון הערכה אישי אותו עלייך, המועמד, להשלים באופן מקוון באתר ("השאלון") וכן שאלון הערכה שעל ממליצים מטעם המועמד למלא אודות המועמד ("שאלון ההערכה" וביחד עם השאלון "השאלונים"). שאלון ההערכה מיועד עבור ממליצים שפרטיהם נמסרו על-ידי המועמד לצורך מתן חוות דעת אודותיו ("הממליצים").

ככל ומסרת, כמועמד, את פרטי הקשר של ממליצים לצורך מתן הערכה על-ידם, אתה מאשר למפעילת השירות כי טרם מסירת פרטיהם ביקשת מהם, והם העניקו לך הרשאה מפורשת, להעביר למפעילת השירות את פרטיהם על-מנת שמפעילת השירות תיצור עימם קשר באופן מקוון ותבקש מהם להשלים את שאלון ההערכה.

השאלונים נועדו לבחון את התאמת מאפייני האישיות והתאמתו של המועמד למאפייני המשרה המסוימת אליה הוא מבקש להתקבל, ולאפשר לחברה המגייסת ולמועמד עצמו להכיר טוב יותר את מאפייני אישיותו של המועמד. השאלונים הם קצרים וממוקדים. אורכו של שאלון ממוצע הוא בין 15 ל-25 דקות, ואורכו של שאלון הערכה ממוצע הוא בין 10 ל-20 דקות.

אנא הקדש לשאלון או לשאלון הערכה, לפי המקרה, את הזמן ותשומת הלב הראויה וענה בכנות על השאלות המופיעות בו. לא כל השאלות בשאלונים הן שאלות שחובה לענות עליהן. שאלות החובה יסומנו במפורש, אך אנו ממליצים להשיב על כל השאלות הכלולות בשאלונים. ללא השלמת התשובות הנדרשות בשדות החובה לא תוכל להשלים את המענה לשאלונים. תשומת לבך כי אי מענה על חלק מהשאלות עשוי לפגוע בסיכויי המועמד להתקבל לתפקיד אליו הוא מתמיין בחברה המגייסת.

עם השלמת מילוי השאלונים על-ידי המועמד והממליצים, תנתח מפעילת השירות את המידע אודות המועמד ותמסור לחברה המגייסת (שביקשה ללמוד אודות המועמד באמצעות אבחון במערכת) דו"ח המעריך את התאמת המועמד למאפייני המשרה הרלבנטית, לפי שיקול דעתה של מפעילת השירות, וכן מידע נוסף אותו הסיקה מפעילת השירות מתשובות המועמד והממליצים ("הדו"ח").

מפעילת השירות תבקש ממך, באופן נפרד, את אישורך כי המידע אודותייך והדו"ח יישמרו על-ידי מפעילת השירות לצרכיה, וכן לצורך מסירתו לחברות מגייסות נוספות בעתיד. במקרה ותיתן למפעילת השירות את הסכמתך כאמור, מפעילת השירות תהיה רשאית לעשות שימוש במידע ובדו"ח לצרכיה שלה, וכן למסור אותם לחברות מגייסות נוספות בעתיד, וזאת רק לאחר שנקבל את הסכמתך הנוספת והפרטנית בטרם מסירת המידע והדו"ח וביחס לכל חברה מגייסת בנפרד. תוכל לחזור בך מהסכמתך כאמור בכל עת.

סירובך לשימוש במידע ובדו"ח לצרכיה של מפעילת השירות, ולצורך מסירתו לחברות מגייסות נוספות בעתיד, לא יפגע בשום צורה באפשרותך להיבחן ולהשלים את השאלון ולא ישפיע על תוצאות השאלון והדו"ח שיישלח לחברה המגייסת.

השירות, לרבות השאלונים והדו"ח, אינם מהווים הערכה פסיכולוגית, סוציולוגית, רגשית, נפשית, קוגניטיבית או התנהגותית, וכן הם אינם מהווים כלי לאבחנה, טיפול, ייעוץ, תמיכה או הנחיה. הסתמכות החברה המגייסת על השאלונים והדו"ח הוא לפי ראות עיניה ואין למפעילת השירות כל שליטה על אופן ניתוח הדו"ח על-ידי החברה המגייסת ועל שיקוליה בדבר קבלת המועמד למשרה אליה התמיין.

למרות שאנו נוקטים מאמצים ניכרים על-מנת להמשיך ולפתח את השירות, השאלונים והדו"ח, איננו מתחייבים כי אלו יהיו מדויקים, שלמים או אמינים. ייתכן ותסבור כי הדו"ח שהופק לגביך אינו מדויק, חסר, שגוי, אינו תואם את אישיותך, טעמך, רצונותיך או תכונותיך. אתה מאשר ומסכים בזאת באופן בלתי חוזר לוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת השירות, ביחס לשאלונים, לדו"ח ולתוכנו, ובכלל זאת השלכותיו והתוצאות הנובעות ממנו, כולל כל טענה שעניינה לשון הרע או אובדן הזדמנות תעסוקתית.

כל החלטה שתתקבל ביחס להעסקתך על-ידי החברה המגייסת, תתקבל על-ידי החברה המגייסת בלבד ובהתאם לשיקול דעתה וצרכיה המקצועיים. מפעילת השירות אינה צד לכל החלטה כאמור. בכלל זאת, החברה המגייסת היא האחראית להודיע לך על קבלה או אי-קבלתך למשרה הרלבנטית, להחתים אותך על הסכם העסקה (במידה הצורך) ולכל פעולה אחרת הנוגעת למשרה הרלבנטית ולקליטתך בחברה המגייסת.

לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת השירות ביחס לנושאים אלה. בכלל זה, כל תכתובת, מו"מ ומגעים שתקיים עם החברה המגייסת הם אך ורק בינך ובין החברה המגייסת, ומפעילת השירות אינה צד ליחסים אלו.

השימוש בשירות

אתה רשאי להשתמש בשירות, בתכניו, בשירותיו ובאפשרויות השימוש שהוא מציע, בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בשירות באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של מפעילת השירות לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן) –

מפעילת השירות רשאית לנקוט בצעדים על-מנת לחסום ולמנוע את גישתך לשירות, בלא צורך להודיע לך על כך מראש, וזאת אם תסבור, לפי שיקול דעתה, שהפרת את הוראות תנאים אלה או עשית שימוש לרעה בשירות.

דיוור פרסומי והודעות

השימוש בשירות ואישור התנאים מעיד על הסכמתך המפורשת לקבל דברי פרסומת ממפעילת השירות, או מי מטעמה, כנדרש בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. דברי הפרסומת ישלחו אליך לפי פרטי הקשר שמסרת למפעילת השירות במהלך הרישום לשירות, או לפי פרטי הקשר שהועברו למפעילת השירות מהחברה המגייסת, או בכל מקרה אחר בו מסרת למפעילת השירות את פרטיך, כגון באמצעות טפסי יצירת הקשר הכלולים בשירות.

בכל עת תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע למפעילת השירות על סירוב לקבל דיוור ו/או דברי פרסומת ממפעילת השירות, דרך הקישור המצוי בהודעות הדוא"ל או על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך להסרתך מרשימת התפוצה תפורט בדיוור ו/או בדברי הפרסומת שיישלחו אליך. מפעילת השירות אף רשאית להשתמש בפרטים שמסרת לצורך משלוח עלוני מידע או תכנים אחרים, כגון הודעות תפעוליות שאינן מהוות דבר פרסומת.

רישום לשירות

הרישום לשירות מותר למשתמשים – מועמדים וממליצים – שהם בני 18 ומעלה בלבד. ברישומך לשירות אתה מאשר ומצהיר כי אתה בן 18 ומעלה.

השימוש בשירות מחייב רישום, מסירת המידע המתבקש במהלך הרישום וקבלת הסכמתך לתנאי המסמכים המחייבים. ניתן להירשם לשירות באופן עצמאי, לצורך קבלת אבחון אודותיך, או כחלק מהליך גיוס, לאחר שהחברה המגייסת הפנתה אותך לשירות באמצעות קישור (link) ייעודי, וכן במסגרת מתן המלצה עבור מועמד שמסר את פרטיך.

לאחר השלמת הליך הרישום, תתבקש להשיב על השאלון או שאלון ההערכה, לפי המקרה, כמפורט לעיל.

במהלך הרישום תתבקש למסור לנו פרטים אישיים מזהים ופרטי יצירת קשר איתך, כגון שמך המלא, כתובת דוא"ל פעילה, מספר טלפון, מספר ת.ז., מין, תאריך לידה ועוד. ראה על כך בהרחבה במדיניות הפרטיות של השירות. מפעילת השירות רשאית לקבוע ולהוסיף מעת לעת דרכי רישום אחרות ונוספות.

עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. מסירת פרטים שגויים עלולה למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך על-ידי החברה המגייסת או מפעילת השירות. אנו נציין במפורש אילו שדות מידע מחייבים השלמה. ללא מסירת המידע המתבקש בשדות החובה הללו, לא תוכל להשלים את הרישום לשירות. מפעילת השירות שומרת לעצמה את הזכות לנקוט באמצעים שונים, טכנולוגיים ואחרים, כדי לאמת את זהותך ולוודא אותה.

הפרטים שתמסור בעת רישום לשירות יישמרו על-ידי מפעילת השירות לצרכי החברה המגייסת שהפנתה את המועמד, וככל וניתנה הסכמתך המפורשת והנפרדת לכך, גם במאגר המידע שבבעלות מפעילת השירות לצורך שימוש בהם לצרכיה. מפעילת השירות לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של השירות, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה. הפרטים שנמסרו בשאלון, בשאלון הערכה וכן בדו"ח, ימסרו למפעילת השירות, לחברה המגייסת שהפנתה אותך אל השירות, ובכפוף להסכמתך המפורשת – גם לחברות מגייסות נוספות בעתיד.

מפעילת השירות רשאית שלא לאפשר לך להשתמש בשירות לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית מפעילת השירות לבטל את רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בין היתר בכל אחד מהמקרים הבאים –

מפעילת השירות עשויה להפעיל אמצעים שונים לניטור הפעילות בשירות ועל-מנת לאתר מקרי הונאה או שימוש לרעה בשירות. מפעילת השירות שומרת לעצמה את הזכות לחסום או לבטל את גישתך או רישומך לשירות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וסברה כי חשבונך בשירות שימש לביצוע מעשים כאמור.

שירותים בתשלום

בשלב זה, השימוש בשירות אינו כרוך בתשלום מצד המועמדים לעבודה או הממליצים על מועמדים לעבודה. החברה רשאית לשנות את מדיניותה בנושא ובמידה ובעתיד יגבה תשלום גם מצד המועמדים תישלח הודעה על כך ויעודכן מסמך זה.

פרטיות

מפעילת השירות מכבדת את פרטיותך בעת השימוש בשירות. מדיניות הפרטיות של השירות מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים המחייבים.

תכנים מסחריים וקישורים

מפעילת השירות עשויה להציב בשירות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תכנים מסחריים כגון מידע שיווקי או מסחרי אודות החברה המגייסת או מטעמם של צדדים שלישיים. מפעילת השירות לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו בשירות מטעם צדדים שלישיים, לרבות החברה המגייסת. מפעילת השירות אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם – חלה על המפרסמים בלבד. פרסום תכנים מסחריים בשירות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה, ככל ומוצעים.

ייתכן ותמצא בשירות קישורים (Links) לעמודים ותכנים שונים ברשת. מרבית התכנים אליהם יפנו הקישורים אינם מתפרסמים על ידי מפעילת השירות, או מטעמה, ומפעילת השירות אינה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהשירות מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת מפעילת השירות לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בהם. מפעילת השירות אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני ובכלל זה זכויות היוצרים באתר, בשירות ובכל תוכן הכלול בהם, לרבות השאלונים והדו"ח הינן של מפעילת השירות בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו למפעילת השירות להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעילת השירות או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

סימני המסחר ותכנים מטעמם של החברות המגייסות (ככל שישנם) הם קניינם של החברות המגייסות בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת החברה המגייסת בכתב ומראש.

אחריות

בכל מקום במסמכים המחייבים בו מפורטת אחריותה של מפעילת השירות, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה.

בנוסף לכל הוראה אחרת במסמכים המחייבים שעניינה באחריות מפעילת השירות, הנך מסכים ומאשר כי השימוש בשירות ובכל תוכן הכלול בו נעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. מפעילת השירות לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך, או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם השירות.

השירות ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא ניתן להתאימו לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת השירות בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו, הכללים הנוהגים לגביו, תוצריו (ובכלל זה הדו"ח שיישלח לחברות המגייסות) והתאמתו אליך, לאישיותך ולצרכיך האישיים.

מפעילת השירות אינה מתחייבת ששירותי ותכני השירות לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מפעילת השירות או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילת השירות או אצל מי מספקיה.

מפעילת השירות לא תישא באחריות לכל נזק הנובע מאובדן פרטיך, תשובות שניתנו לשאלון על-ידי המועמד או הממליצים, או לשיבוש בפרטים אלה – בין באופן מלא ובין חלקי, כתוצאה מכשל במערכות המחשוב שלך או של מפעילת השירות, או של מי מטעמה.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את מפעילת השירות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת הסכם שימוש זה או אילו מהמסמכים המחייבים. בנוסף, תשפה את מפעילת השירות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה ממידע שמסרת באמצעות השירות, כתוצאה מקישורים שביצעת, או כל שימוש אחר שעשית בשירות.

שינויים בשירות והפסקת פעילות

מפעילת השירות רשאית לשנות מעת לעת את מבנה השירות, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך בשירות – והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת השירות בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל תהיה רשאית מפעילת השירות להפסיק בכל עת את מתן השירות, כולו או מקצתו, באופן זמני או קבוע. הנהלת השירות אף תהיה רשאית להפסיק מפעם לפעם את הפעילות בשירות לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירות. מפעילת השירות תפעל כמיטב יכולתה על-מנת לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם השירות לא יהיה פעיל. במידת האפשר, תפרסם מפעילת השירות הודעה בשירות על הפסקת השירות זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק מפעילת השירות את התוכן הכלול בשירות למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו.

שינוי במסמכים המחייבים

מפעילת השירות רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תנאי שימוש אלה וכל אחד מהמסמכים המחייבים. במידת האפשר ואם יבוצעו בתנאי שימוש אלו או במסמכים המחייבים שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. הקישורים למסמכים המחייבים המוצבים בשירות יקשרו תמיד לנוסח העדכני של המסמכים המחייבים. המשך שימושך בשירות לאחר פרסום המסמכים המחייבים המעודכנים, מעיד על הסכמתך להם. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות במסמכים המחייבים, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש בשירות.

דין וסמכות שיפוט

על השימוש באתר ובשירות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהמסמכים המחייבים, הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ישראל.

המחאה

העבירה מפעילת השירות את זכויותיה והתחייבויותיה ביחס לשירות, או כל חלק מהם, לצד שלישי, תהיה היא רשאית להמחות גם את זכויותיה והתחייבויותיה, כולן או חלקן, לפי המסמכים המחייבים. אינך רשאי להמחות כל זכות או חיוב לפי המסמכים המחייבים וכן אינך רשאי לשעבד, להסב, למשכן, להשאיל או לתת זכויות כלשהן לכל צד שלישי בכל אלה. כל מעשה או מחדל בניגוד לאמור לעיל – בטלים.

פנה אלינו

מפעילת השירות מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכויותיהם של משתמשי השירות וכל צד שלישי אחר. אם אתה סבור כי פורסם בשירות תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, וכן במידה ויש לך כל שאלה, הצעה, תלונה ועוד, נא פנה אלינו באמצעות משלוח הודעת דוא"ל לכתובת [email protected] ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.

עודכן לאחרונה: 04 יוני 2017.