מדיניות הפרטיות של CONTAJ

CONTAJ – מדיניות הפרטיות בשירות

מהי מדיניות הפרטיות?

חברת קונטאז' שירותי מידע בע"מ ("מפעילת השירות") מתייחסת בכבוד לפרטיות המועמדים והממליצים המשתמשים בשירות "CONTAJ – Knowing People", שהיא מנהלת ומפעילה באתר אינטרנט המצוי בכתובת www.contaj.com (ובכל כתובת נוספת לפי שיקול דעת מפעילת השירות – להלן: "האתר"). האתר והשירותים הניתנים באמצעותו ייקראו להלן יחדיו: "השירות".

מסמך זה ילמד אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת בשירות. הוא סוקר, בין השאר, את האופן שבו משתמשת מפעילת השירות במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים בשירות (לרבות מועמדים וממליצים), או שנאסף על-ידה בעת השימוש שלך בשירות, הרישום אליו והשלמת השאלונים הכלולים בו.

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש בשירות ("תנאי השימוש"). המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים. מושגים במדיניות זו שאינם מוגדרים, תהיה משמעותם כאמור בתנאי השימוש.

לתשומת לבך – אינך חייב על-פי חוק למסור למפעילת השירות פרטים אישיים או מזהים. הדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך. השימוש במידע ובפרטים שתמסור יהיה כמפורט במדיניות זו.

צור קשר / מסור דיווח על פגיעה בפרטיותך

במידה ואתה סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירות, או בכל שאלה אחרת הנוגעת למדיניות זו, אנא פנה למפעילת השירות באמצעות כתובת הדוא"ל: [email protected]. נציגינו עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

מסירת פרטים ומידע אישי למפעילת השירות

הרישום לשירות הוא מגיל 18 ומעלה. עליך להימנע ממסירת פרטים אישיים כלשהם למפעילת השירות אם גילך נמוך מ-18.

השימוש בשירות מחייב רישום ומסירה של המידע הנדרש במהלך הרישום. במהלך הרישום כמועמד תתבקש למסור לנו פרטים אישיים מזהים ופרטי יצירת קשר איתך, כגון שמך המלא, כתובת דוא"ל פעילה, מספר טלפון, מספר ת.ז. ותאריך לידה.

ככל והופנית לשירות על-ידי חברה מגייסת ייתכן ומפעילת השירות קיבלה פרטים נוספים אודותיך כגון: שם החברה המגייסת, שם ותיאור המשרה הספציפית אליה אתה מתמיין, וכן את קורות חייך.

מידע שנמסר שלא על-ידך נמסר במסגרת יחסיך עם הגוף או האדם שהעביר את המידע – החברה המגייסת או המועמד. אין לנו שליטה ו/או יכולת לבחון האם התקבלה הסכמה כדין למסירת מידע זה, אך המועמד או החברה המגייסת, לפי העניין, אישרו בפנינו כי יש להם את כל ההסכמות הנדרשות בכדי למסור לנו את פרטייך. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת השירות בגין שימוש במידע שהתקבל מהחברה המגייסת או מהמועמד.

לאחר השלמת הליך הרישום כמועמד לעבודה, תתבקש להשיב על השאלון שיוצג בפניך באמצעות האתר. מדובר בשאלון מותאם, שנועד להעריך את התאמתך למשרה הספציפית בחברה המגייסת. התשובות שיינתנו על-ידך ייכללו לרוב גם מידע אישי הנוגע אליך, הכשרתך, ניסיונך המקצועי, העדפותיך התעסוקתיות, ציפיותיך מהתפקיד המיועד ומידע אישי נוסף.

במסגרת מילוי השאלון למועמד תתבקש למסור פרטי יצירת קשר של ממליצים, אתה מצהיר ומאשר כי טרם מסירת המידע אודות הממליצים קיבלת את אישורם המפורש של אותם ממליצים למסירת פרטיהם האישיים, והודעת להם כי מפעילת השירות ו/או החברה המגייסת עשויה ליצור איתם קשר לצורך מתן המלצה אודותיך.

מועמד יקר, זכור כי כל מידע אשר תמסור במסגרת השאלון יהיה חשוף למפעילת השירות ועשוי להיות חשוף בחלקו או במלואו לחברה המגייסת שהפנתה אותך למילוי השאלון ולחברות מגייסות נוספות, בכפוף להסכמתך המפורשת כמפורט להלן.

ככל ונרשמת לשירות כממליץ, תתבקש להשיב על שאלון הערכה אודות המועמד שמסר למפעילת השירות את פרטיך לצורך מתן ההמלצה. במסגרת שאלון הערכה תתבקש למסור חוות דעת מקצועית ואישית אודות המועמד וכן לפרט את אופי ומסגרת ההיכרות בינך לבין המועמד.

השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. ללא מסירת המידע המבוקש לא תוכל להשלים את הרישום לשירות או להשיב על השאלונים. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים.

הפרטים שתמסור בעת רישום לשירות יישמרו על-ידי מפעילת השירות לצרכי החברה המגייסת שהפנתה את המועמד, וככל וניתנה הסכמתך המפורשת והנפרדת לכך, גם במאגר המידע שבבעלות מפעילת השירות לצורך שימוש בהם לצרכיה.

מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות או להשלים את המענה לשאלון והדבר עשוי לפגוע בהליך הקבלה לחברה המגייסת וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר במידת הצורך. השימוש במידע ובפרטים שתמסור יהיה כמפורט במדיניות זו להלן.

מפעילת השירות תבקש ממך, באופן נפרד, את אישורך כי המידע אודותייך והדו"ח יישמרו על-ידי מפעילת השירות לצרכיה, וכן לצורך מסירתו לחברות מגייסות נוספות בעתיד. במקרה ותיתן למפעילת השירות את הסכמתך כאמור, מפעילת השירות תהיה רשאית לעשות שימוש במידע ובדו"ח לצרכיה שלה, וכן למסור אותם לחברות מגייסות נוספות בעתיד, וזאת רק לאחר שנקבל את הסכמתך הנוספת והפרטנית בטרם מסירת המידע והדו"ח וביחס לכל חברה מגייסת בנפרד. תוכל לחזור בך מהסכמתך כאמור בכל עת.

סירובך לשימוש במידע ובדו"ח לצרכיה של מפעילת השירות, ולצורך מסירתו לחברות מגייסות נוספות בעתיד, לא יפגע בשום צורה באפשרותך להיבחן ולהשלים את השאלון ולא ישפיע על תוצאות השאלון והדו"ח שיישלח לחברה המגייסת.

מידע שנאסף במהלך השימוש בשירות

בעת שאתה משתמש בשירות, תאסוף מפעילת השירות מידע על נוהגיך ביחס לשימוש בשירות, לרבות מידע שקראת, התאריך והשעה בהם השבת על השאלון, שאלות שבחרת להשיב או לא להשיב להן, העמודים בהם ביקרת בשירות, נתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לשירות, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג המכשיר הקצה שברשותך ומידע אודותיו, ועוד.

מפעילת השירות רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש בשירות, לרבות מידע הנוגע לפעילותך בשירות. מידע זה נאסף לרוב באופן אוטומטי ומאוחסן בקבצי 'לוג' של שרתי השירות.

השימוש במידע

בפרטים ובמידע האישי שתמסור ובפרטים שתאסוף מפעילת השירות במהלך השימוש שתעשה בשירות, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או לפי הוראות כל דין, למטרות הבאות –

הודעות ודברי פרסומות

הסכמה לקבלת דיוור. רישומך לשירות מהווה את הסכמתך המפורשת לקבלת דיוור ממפעילת השירות ו/או מי מטעמה (להלן: "הודעות"). הודעות ממפעילת השירות יכללו תזכורות למילוי השאלון, אישור בדבר השלמת השאלון וכן הודעות תפעוליות נוספות הקשורות בשימוש בשירות.

הסכמה לקבלת דברי פרסומת. השימוש בשירות ואישור התנאים מעיד על הסכמתך המפורשת לקבל דברי פרסומת ממפעילת השירות או מי מטעמה, כנדרש בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. דברי הפרסומת ישלחו אליך לפי פרטי הקשר שמסרת למפעילת השירות במהלך הרישום לשירות, או לפי פרטי הקשר שהועברו למפעילת השירות מהחברה המגייסת, או בכל מקרה אחר בו מסרת למפעילת השירות את פרטיך, כגון באמצעות טפסי יצירת הקשר הכלולים בשירות.

אם ברצונך לא לקבל הודעות או דברי פרסומת. בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע למפעילת האתר על סירוב לקבלת דברי פרסומת או הודעות על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בהודעות ובדברי הפרסומת שישלחו אליך ממפעילת השירות.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

מפעילת השירות לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת ואת המידע שנאסף על פעילותך בשירות, אלא במקרים המפורטים להלן –

היכן נשמר המידע?

המידע שמפעילת השירות אוספת נשמר במאגר המידע שלה, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו, נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

אבטחת מידע

מפעילת השירות מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיה. לשם שמירת המידע, היא מפעילה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע. עם זה, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, מפעילת השירות אינה מתחייבת שהשירות ומערכות המידע המשמשות את מפעילת השירות יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש בשירות, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

משך שמירת המידע

ככל ולא נתת את הסכמתך או שמשכת את הסכמתך לשמירת המידע על-ידי מפעילת השירות, המידע שמסרת למפעילת השירות והמידע שמפעילת השירות אספה אודותיך יישמר במערכות המחשוב של מפעילת השירות רק לצורך הליך המיון וההתאמה של המועמד לחברה המגייסת שהפנתה את המועמד לשירות. בסיום ההליך, מפעילת השירות רשאית לשמור את המידע שאספה אודותיך לצרכי ארכיב, תיעוד ובקרה בלבד.

ככל ונתת את הסכמתך לשמירת המידע על-ידי מפעילת השירות לצורך מחקר, פיתוח ומסירתו לחברות מגייסות נוספות בעתיד, מפעילת השירות תשמור את המידע אודותיך במערכות המחשוב שלה לפרק הזמן ההכרחי לצורך מתן השירותים המפורטים לעיל.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו בכפוף להרשאה בכתב, או על ידי אפוטרופוס, במידע שנצבר אודותיו אצל מפעילת השירות. זכות העיון במידע תוכל להתבצע באופן הבא:

 1. בקשה בכתב: כדי לעיין במידע עליך להגיש בקשה מתאימה בכתב וחתומה על ידך, בהתאם להוראות הדין. בקשה לעיון במידע שאיננה עומדת בדרישות חוק הגנת הפרטיות והתקנות שהותקנו מכוחו – לא תיענה.
 2. אופן העיון: העיון ייעשה במשרדי החברה, ולמשך זמן סביר שיאפשר לך להעתיק את המידע שייחשף בפניך. לחילופין ובכפוף לבקשה בכתב, העיון ייעשה על-ידי משלוח קובץ דיגיטלי הניתן לקריאה ומכיל את המידע אודותיך.
 3. סירוב לבקשה: מפעילת השירות רשאית שלא לאפשר לך לעיין במידע, אם לדעתה עלול העיון לגרום נזק חמור לבריאותך הגופנית או הנפשית או לסכן את חייך. במקרה זה תמסור מפעילת השירות את המידע לרופא או לפסיכולוג מטעמך.
 4. השמטת פרטים: מפעילת השירות רשאית שלא לחשוף בפניך את הפרטים הבאים:
  • מאפיינים ספציפיים של המשרה אליה התמיינת;
  • פרטים לגבי החברות המגייסות;
  • פרטים אשר נמסרו למפעילת השירות על-ידי החברה המגייסת;
  • ניתוח מידת ההתאמה של המועמד למאפייני המשרה הספציפית;
  • מידע אשר גילויו עלול לחשוף סוד מסחרי של מפעילת השירות או החברה המגייסת.
 5. כויותיך בדבר העיון במידע: ככל שלאחר עיון במידע, מצאת מידע שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, אתה רשאי לפנות למפעילת השירות בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. אם מפעילת השירות סירבה, תמסור לך מפעילת השירות הודעת סירוב כנדרש בדין. ככל שסורבה בקשתך לתיקון או מחירה של המידע, אתה תהיה רשאי לערער באופן ובדרך שנקבעו בדין.

שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולהשתמש בשירות ולהביא לביטול רישומך לשירות. מידע הדרוש למפעילת השירות – לרבות תיעוד פעולות שביצעת בשירות – יוסיף להישמר על ידי מפעילת השירות על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שביקשת למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בדין, כדי שיורה למפעילת השירות לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

מפעילת השירות רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידת האפשר ואם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. הקישור למדיניות הפרטיות המוצב בשירות יקשר תמיד לנוסח העדכני של המדיניות. המשך שימושך בשירות לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת, מעיד על הסכמתך לה. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות במדיניות הפרטיות, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש בשירות.

עודכן לאחרונה 4 יוני 2017